Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Alle verkopen gebeuren onder toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden. De bedingen van onze verkoopsvoorwaarden maken wezenlijk deel uit van al onze aanbiedingen en van alle verkoopovereenkomsten die worden gesloten. De koper wordt geacht er kennis van te hebben genomen en er alle bedingen ervan te hebben aanvaard behoudens wanneer uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

2. Daar B.T.W. verschuldigd is voor elk werk of levering met handelsdoeleinden, dient de klant op eigen verantwoordelijkheid er de toepassing van te vorderen.

3. Bestuurders opgelet: gelieve tijdens de montage de staat en het aantal geplaatste moeren en onderdelen na te zien. Gelieve na montage de bandenspanning na 24 uur te controleren en het aanschroeven na 50km en 100km. Gelieve velgen af te spoelen na zoutbesproeiing door de wegenis. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de geleverde goederen op correcte wijze te onderhouden.

4. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op een normale markttoestand. We hebben het recht om onze prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen zouden voordoen in de prijs van grondstoffen, lonen en één of andere bestanddelen van den kostprijs.

5. De leveringstermijnen wordt steeds zo stipt mogelijk nageleefd. Vertragingen van de leveringstermijnen ten gevolge van oorzaken onafhankelijk van de wil van de verkoper, kunnen geen aanleiding geven tot verbreken van het contract of tot enige eis van schadevergoeding.

6. De facturen zijn strikt contant betaalbaar op de exploitatiezetel. In geval van laattijdig betaling is de koper van rechtswege en zonder in gebreke stelling een rente verschuldigd van 1% per maand en wordt het verschuldigde bedrag automatisch verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75€. Inningkosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden afzonderlijk aangerekend aan de koper. In geval van niet betaling op de vervaldag heeft de verkoper het recht alle verdere bestellingen te annuleren of op te schorten tot na betaling van de factuur.

7. Onze goederen worden verkocht zonder enige waarborg, namelijk met betrekking op zichtbare en verborgen gebreken: wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor ongevallen aan personen, dieren of voorwerpen die hieruit mochten voortkomen.

8. Klachten worden slechts aanvaard voor zover ze geschieden per aan getekend schrijven en binnen de 8 dagen na levering.

9. Na uitvoering van de werken wordt het voertuig ter beschikking gesteld van de cliënt gehouden op de parking gelegen bij het service station . De maatschappij heeft geen enkele verplichting tot bewaring of bewaking . De cliënt is verantwoordelijk voor de voorwerpen, goederen, enz. die hij in zijn voertuig achtergelaten zou hebben.

10. De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van Dendermonde bevoegd. Het Belgisch recht is toepasselijk.

De hierboven vermelde algemene verkoopsvoorwaarden worden geacht te zijn aangenomen door de kopers, zelfs in geval deze strijdig zijn met hun verkoopsvoorwaarden.